سرویس های ویکی بلو تمام گارانتی هستند به این معنی که شما تا پایان 30 روز سیکل ماهانه در صورتی مشکلی بر روی سرویس داشتید امکان مرجوعی دارید.